Dan: 15. ožujka 2019.

Što je posebna upotreba i kako JLS dokazuju pravni interes za gradnju koja ograničava opću upotrebu pomorskog dobra

U svezi problematike odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra koje daju pojedine jedinice lokalne samouprave radi izdavanja građevinskih dozvola za građenje građevina na pomorskom dobru koje će nakon izgradnje imati karakter općeg dobra, radi ujednačene prakse mišljenje je dalo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH. Prema njihovom tumačenju, gradnja takvih građevina kao što …

Što je posebna upotreba i kako JLS dokazuju pravni interes za gradnju koja ograničava opću upotrebu pomorskog dobra Read More »

Nadležnost komunalnih redara na pomorskom dobru

Upravljanje pomorskim dobrom regulirano je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. 0 redovnom upravljanju pomorskim dobrom vodi brigu jedinica lokalne samouprave te u tom smislu donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom. Takav plan sadrži plan redovnog upravljanja, kojim se planiraju sanacije nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru te održavanje komunalnog reda na pomorskom dobru …

Nadležnost komunalnih redara na pomorskom dobru Read More »

Scroll to Top