Česta pitanja

Što je posebna upotreba i kako JLS dokazuju pravni interes za gradnju koja ograničava opću upotrebu pomorskog dobra

U svezi problematike odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra koje daju pojedine jedinice lokalne samouprave radi izdavanja građevinskih dozvola za građenje građevina na pomorskom dobru koje će nakon izgradnje imati karakter općeg dobra, radi ujednačene prakse mišljenje je dalo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH. Prema njihovom tumačenju, gradnja takvih građevina kao što …

Što je posebna upotreba i kako JLS dokazuju pravni interes za gradnju koja ograničava opću upotrebu pomorskog dobra Read More »

Nadležnost komunalnih redara na pomorskom dobru

Upravljanje pomorskim dobrom regulirano je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. 0 redovnom upravljanju pomorskim dobrom vodi brigu jedinica lokalne samouprave te u tom smislu donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom. Takav plan sadrži plan redovnog upravljanja, kojim se planiraju sanacije nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru te održavanje komunalnog reda na pomorskom dobru …

Nadležnost komunalnih redara na pomorskom dobru Read More »

Koja je dokumentacija potrebna za privremene pontone te modularne štekate i kioske do 15 m2 na pomorskom dobru?

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije uputio je dopis jedinicama lokalne samouprave na području županije s objašnjenjima propisa i potrebnoj dokumentaciji za postavljanje pontona, montažnih kioska i terasa (štekata) na pomorskom dobru. Prema tumačenju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, za postavljanje pontona na pomorskom dobru potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu, osim u slučaju …

Koja je dokumentacija potrebna za privremene pontone te modularne štekate i kioske do 15 m2 na pomorskom dobru? Read More »

Zbog čega se može oduzeti koncesija i koji je postupak?

Sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koncesija se može oduzeti: 1. ako ovlaštenik koncesije ne izgradi u određenom roku građevine ili druge objekte za koje mu je dana koncesija, 2. ako se ovlaštenik koncesije ne pridržava odredaba ovoga Zakona i propisa za njegovo izvršavanje ili ne provodi uvjete koncesije, 3. ako …

Zbog čega se može oduzeti koncesija i koji je postupak? Read More »

Što je to pravni interes i kako se izdaje?

Koncesije na pomorskom dobru daju se sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, lokacijskoj dozvoli, odnosno dokumentima prostornog uređenja i Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Uredba). Inicijativu za pokretanje postupka može dati svaka fizička osoba – vlasnik obrta ili pravna osoba. Postupak davanja koncesije moguće je započeti nakon …

Što je to pravni interes i kako se izdaje? Read More »

Što spada pod dohranu plaže?

Tehničko održavanje plaže odnosi se na dohranu plaže koja se radi u sklopu tehničkog održavanja postojećih plaža, prirodnih ili djelomično nasutih ili uređenih nasutih plaža i to isključivo u postojećim gabaritima, a sve u suradnji s jedinicom lokalne samouprave kroz redovno održavanje pomorskog dobra. Materijal za potrebe održavanja plaža potrebno je ponajprije vaditi iz susjednih …

Što spada pod dohranu plaže? Read More »

Kako se određuju granice pomorskog dobra

Pomorsko dobro jest opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se pod uvjetima i na način propisan zakonom. Pravna materija pomorskog dobra uređena je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (2016.). Zakon na cjelovit način obuhvaća područje pomorskog dobra i morskih luka na način da uređujući pravni status pomorskog …

Kako se određuju granice pomorskog dobra Read More »

Što je sve potrebno za dobivanje koncesije

Koncesija na pomorskom dobru (odnosi se na izvan lučko područje luka otvaranih za javni promet kao što je, na primjer, gospodarsko korištenje plaža, ugostiteljskih plažnih objekata i sl.) može se dati nakon što je granica pomorskog dobra utvrđena i provedena u zemljišnim knjigama (Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra). Napomena: za marikulturu i za …

Što je sve potrebno za dobivanje koncesije Read More »

Koncesijsko odobrenje – sve što trebate znati

Što koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru? Koncesijsko odobrenje je akt na temelju kojeg se fizičkim i pravnim osobama daje na korištenje pomorsko dobro za obavljanje djelatnosti koje ne isključuju opću upotrebu pomorskog dobra. Tko daje koncesijsko odobrenje? Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti …

Koncesijsko odobrenje – sve što trebate znati Read More »

Koncesija na pomorskom dobru – sve što trebate znati

Što je koncesija? Koncesija je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili korištenje. Korisnici koncesija na pomorskom dobru mogu biti fizičke i pravne osobe. Prihode od naknada za koncesije ravnomjerno dijele jedinica lokalne samouprave, županija i država. Vrste koncesija na pomorskom dobru Koncesija …

Koncesija na pomorskom dobru – sve što trebate znati Read More »

Scroll to Top