U fokusu, Česta pitanja

Koja je dokumentacija potrebna za privremene pontone te modularne štekate i kioske do 15 m2 na pomorskom dobru?

14. ožujka 2019.

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije uputio je dopis jedinicama lokalne samouprave na području županije s objašnjenjima propisa i potrebnoj dokumentaciji za postavljanje pontona, montažnih kioska i terasa (štekata) na pomorskom dobru.

Prema tumačenju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, za postavljanje pontona na pomorskom dobru potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu, osim u slučaju kada se ponton odvezuje i uklanja nakon svake upotrebe.

Za postavljanje kioska do 15 m2 i jednostavnih podesta otvorenih terasa, što uključuje terase, sunčališta na pomorskom dobru, najveća dopuštena veličina može se postaviti sukladno Odluci o komunalnom redu, Planu upravljanja pomorskim dobrom, odnosno izdanim Rješenjem o koncesijskom odobrenju ili Ugovorom o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra s tim da svi dokumenti moraju biti kompatibilni. Sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, bez građevinske dozvole i glavnog projekta, u skladu s odlukom nadležnog tijela lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, na javnoj površini se može graditi:

- kiosk i druga graševina gotove konstrukcije površine do 15 m2 u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;

- komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, koš za otpatke, tenda, jednostavni podesti otvorenih terasa i sl.

Dopis Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalamtinske županije možete preuzeti ovdje.