U fokusu

Što je pomorsko dobro?

20. veljače 2019.

Pomorsko dobro čine more i pripadajući obalni pojas uz more koji imaju status općeg dobra te je na uporabi svima sukladno njegovoj prirodi i namjeni. Na pomorskom dobru zabranjeno je stjecanje prava vlasništva i drugih stvarnih prava, kao i pravni promet nekretninama (ovo se odnosi na zemljišta i nekretnine – oni zajedno čine pomorsko dobro).

Prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), pomorsko dobro definirano je kao opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku pod njenom osobitom zaštitom, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan zakonom, a čine ga unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje (morska obala, luke, nasipi, sprudovi, hridi, grebeni, plaže, ušća rijeka koje se izlijevaju u more, kanali spojeni s morem, a u moru i morskom podzemlju živa i neživa prirodna bogatstva).

Podmorska i morska komponenta u potpunosti pripadaju pomorskom dobru, dok je na kopnu potrebno odrediti granicu pomorskog dobra. Morska obala zakonski je definirana kao dio pomorskog dobra koje se proteže od crte srednjih viših visokih voda mora i obuhvaća pojas kopna koji je ograničen crtom do koje dopiru valovi za vrijeme najvećeg nevremena kao i onaj dio kopna koji prema svojoj prirodi ili namjeni služi korištenju mora za pomorski i morski ribolov, te za druge svrhe koje su u vezi s korištenjem mora, a koji je širok najmanje šest metara od crte koja je vodoravno udaljena od crte srednjih viših visokih voda.

Gospodarsko korištenje pomorskog dobra predstavlja obavljanje gospodarskih djelatnosti sa ili bez korištenja postojećih građevina i drugih objekata na pomorskom dobru te sa ili bez gradnje novih građevina i drugih objekata na pomorskom dobru. Pravo na gospodarsko korištenje dodjeljuje se koncesijama fizičkim i pravnim osobama (na linku pročitajte više o koncesijama). Za djelatnosti čije obavljanje na pomorskom dobru ne isključuje niti ograničava njegovu opću upotrebu dodjeljuju se koncesijska odobrenja. (Na linku pročitajte više o koncesijskim odobrenjima).
Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Nekretnina je pomorsko dobro ako:
• leži odmah uz more, odnosno zemljišna čestica završava na crti obale, što znači da minimalno pojas od 6,00 m pripada pomorskom dobru
• leži uz prvu usku obalnu česticu, pa je pretpostavka da je dio nekretnine uz tu česticu pomorsko dobro
• ima kulturu koja ukazuje na pomorsko dobro: morska obala, obala, plaža, kupalište i sl.
• ima izgled koji ukazuje na pomorsko dobro – morska obala, plaža, riva, kupalište i sl.
• dopiru valovi kod najvećeg nevremena
• je nastala nasipavanjem
• je proširena nasipavanjem u more, onda je nesporno pomorsko dobro nasip i 6,00 m od crte nasipa u dubinu kopna
• ima neuobičajeni izgled obalne čestice kao uske obloge uz more
• leži iza nasipa u moru pa je minimalno 6,00 m pomorsko dobro.