U fokusu, Česta pitanja

Što je to pravni interes i kako se izdaje?

7. ožujka 2019.

Koncesije na pomorskom dobru daju se sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, lokacijskoj dozvoli, odnosno dokumentima prostornog uređenja i Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Uredba).

Inicijativu za pokretanje postupka može dati svaka fizička osoba - vlasnik obrta ili pravna osoba.

Postupak davanja koncesije moguće je započeti nakon što je određena granica pomorskog dobra, te provedena u zemljišnim knjigama.

Kada koncesija obuhvaća provođenje zahvata u prostoru na pomorskom dobru, postupak za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno postupak izrade i donošenja detaljnog plana uređenja pokreće, odnosno inicira Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Iznimno, tijelo nadležno za provođenje postupka iz članka 2. Uredbe, odnosno Upravni odjel za turizam i pomorstvo, može odlukom ovlastiti podnositelja inicijative za koncesiju da, u ime i za račun davatelja, ishodi lokacijsku dozvolu (PRAVNI INTERES).

Podnositelj inicijative sa zahtjevom za ovlaštenje (PRAVNI INTERES) mora podnijeti i sljedeću dokumentaciju:

  • Dokaz iz sudskog, obrtnog registra ili upisnika udruga iz kojeg je vidljivo da je podnositelj registriran za djelatnost za koju zahtjeva koncesija (dokaz izdaje Trgovački sud ili Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, odnosno nadležna ispostava).
  • Izvadak iz Detaljnog plana uređenja prostora ili Urbanističkog plana uređenja / lokacijska informacija.
  • Izvadak iz katastra s točno utvrđenim granicama i površinom pomorskog dobra i izvadak iz zemljišnih knjiga s oznakom z. k. čestica koje čine pomorsko dobro (izdaje Ured za katastar i sudski Odjel za zemljišne knjige).
  • Idejno rješenje (3D prikaz) prema prostornom planu.
  • Grafički prikaz obuhvata područja na katastarskoj podlozi sa iskazanim površinama ( npr. odrediti točnu mikrolokaciju objekta i pripadajući štekat, aqua parka itd.). U legendi mora biti navedena površina – m2 svega navedenog u obrascu inicijative. Zatim, treba označiti jednom bojom površinu kopna, a drugom površinu mora. Sve navedeno mora biti u mjerilu 1:1000 napravljen od ovlaštenog inženjera geodezije te priložiti HTRS96 koordinate i WGS 84 koordinate.
  • Grafički prikaz i idejno rješenje mora biti sukladan prostorno planskoj dokumentaciji i Pravilniku o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko - dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 110/17).

Po zaprimljenom zahtjevu, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja, Upravni odjel za turizam i pomorstvo provjerava potpunost zahtjeva. Ukoliko zahtjev nije potpun, tražiti će se nadopuna. Ukoliko je zahtjev potpun, Upravni odjel za turizam i pomorstvo poslati će isti na mišljenje nadležnoj jedinici lokalne samouprave. Po pribavljenom pozitivnom mišljenju izdaje se pravni interes za ishođenje lokacijske dozvole.

Ukoliko postoji više zahtjeva za pravni interes, Upravni odjel za turizam i pomorstvo poslati će ih na mišljenje nadležnoj jedinici lokalne samouprave.

Ukoliko se ni tada ne može utvrditi ovlaštenik za PRAVNI INTERES, u sklopu Odluke o namjeri davanja koncesije obavijestiti će se podnositelji inicijative da se postupak raspisuje sukladno važećem urbanističkom planu uređenja ili detaljnom planu uređenja.

U tom slučaju, u svim Odlukama (Odluci o namjeri davanja koncesije i Odluci o davanju koncesije), Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijesti o namjeri davanja koncesije biti će navedeno:

„Ugovor o koncesiji sklopit će se u roku od 24 mjeseca od dana konačnosti Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru, a pod uvjetom da ovlaštenik koncesije ishodi od nadležnom upravnog tijela za poslove graditeljstva lokacijsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt o uvjetima gradnje za predmetni zahvat u prostoru.“