Koncesionari plaža imaju obvezu postavljanja informativnih ploča

Jedna od obveza koncesionara na pomorskom dobru u Splitsko-dalmatinskoj županiji je postavljanje informativne ploče koje je definiramo Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije», broj 110/17).

U članku 9. Pravilnika je propisano: “nekomercijalne info ploče na hrvatskom i još najmanje na  engleskom jeziku na prilaznim pravcima ulaza na plažu s uputama za boravak i korištenje plaže, definiranim informacijama o vrsti i kategoriji plaže, podacima o koncesiji, tehničkim i posebnim uvjetima ugovora o koncesiji, pravima posjetioca, obavezama koncesionara, podacima osobe za kontakt i nadzor, telefonskim brojevima žurnih službi i obaveznim grafičkim prikazom Plana korištenja, a točan sadržaj i izgled info ploče propisati će nadležni upravni odjel Davatelja koncesije”.

Navedeni Pravilnik ugrađen je u sve koncesije za gospodarsko korištenje na pomorskom dobru gdje je davatelj koncesije Splitsko-dalmatinska županija.

U nastavku Vam donosimo primjer informativne ploče koju je postavio vlasnik obrta “Dal Mare” za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu K.O. Omiš, predio gradska plaža (kod luke).

Podijeli sadržaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top