Koncesijsko odobrenje - sve što trebate znati

Što koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru? Koncesijsko odobrenje je akt na temelju kojeg se fizičkim i pravnim osobama daje na korištenje pomorsko dobro za obavljanje djelatnosti koje ne isključuju opću upotrebu pomorskog dobra. Tko daje koncesijsko odobrenje? Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra. Kome ide prihod od koncesijskih ...

Što koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru?

Koncesijsko odobrenje je akt na temelju kojeg se fizičkim i pravnim osobama daje na korištenje pomorsko dobro za obavljanje djelatnosti koje ne isključuju opću upotrebu pomorskog dobra.

Tko daje koncesijsko odobrenje?

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra.

Kome ide prihod od koncesijskih odobrenja?

Prihod od koncesijskih odobrenja ide u proračun jedinice lokalne samouprave.

Tko donosi  godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada/Općine?

Grad/Općina donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga na nadležnom tijelu samouprave u županiji najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Tko izdaje potvrdu na Plan upravljanja?

UO za turizam i pomorstvo SDŽ  izdaje potvrdu na Plan ukoliko je isti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i  davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE  MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU JLS:

 • iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, skuter, sredstvo za vuču – banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje, sandolina, padalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje);
 • ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2, pripadajuća terasa objekta, štand – rukotvorine, igračke, suveniri i sl., ambulantna prodaja – škrinja, aparati za sladoled i sl.;
 • komercijalno-rekreacijski sadržaji (jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje), štand za masažu i sl. djelatnosti;

Zakonska regulativa :

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)

Postupak podnošenje Zahtjeva?

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Općine/Grada izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na temelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva za davanje odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.      

Zahtjev za davanje Odobrenja podnosi se Vijeću na tiskanom obrascu, koji čini sastavni dio Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) kao Prilog 3.

                Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

 • Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
 • Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
 • Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
 • Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
 • Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
 • Potvrdu upravnog odjela Općine/Grada i komunalnog poduzeća o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja i navedenu potvrdu za sve povezane fizičke i pravne osobe sa tražiteljem koncesijskog odobrenja.
 • Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine/Grada za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
 • Izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja  naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti,  odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te  prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj  pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

Koji je rok na koji se daje koncesijsko odobrenje?

Koncesijsko odobrenje daje se u pravilu na vremenski rok od 1 (jedne) kalendarske godine, a sve sukladno članku 8. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014).

Postupak odlučivanja:

Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja:

 • Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja razmatrat će prispjele zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja u koliko je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Općini/Gradu i prema tvrtkama u vlasništvu/suvlasništvu Općine/Grada, obveze iz prethodne godine vezano za postupak izdavanja koncesijskih odobrenja te ukoliko nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i /ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja bez osnove, s tim da visina naknade štete ne može biti manja od naknade za koncesiju, koju bi bio dužan platiti ovlaštenik koncesije da pomorsko dobro koristi na temelju valjane pravne osnove (akti na temelju djelovanja nadležnih institucija – Carinska uprava, Lučka kapetanija, Građevinska inspekcija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i sl.).
 • Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva, prednost će imati ranije zaprimljeni zahtjev računajući od dana objave Plana u Službenom glasniku Općine/Grada za koji je ishođena potvrda nadležnog upravnog odjela.

Nakanada za koncesijsko odobrenje

Godišnji iznos naknade za davanje koncesijskog odobrenje korisnik je u obavezi uplatiti u cijelosti u korist općinskog/gradskog proračuna Općine /Grada  u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti Rješenja o izdavanju koncesijskog odobrenja. 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:

Općina/Grad je u obavezi provesti javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju ne krećem od 30 (trideset) dana


[1] Prema potrebi, ovisno o atraktivnosti lokacije.