Koncesionar u Omišu ispravio nezakonitosti pod prijetnjom ugovorne kazne zbog zloporabe koncesije

Nakon što je inspekcijskim nadzorom od 12. travnja 2018. godine utvrđeno da je koncesionar na pomorskom dobru zloporabio koncesiju koju mi je izdala Splitsko-dalmatinska županija, vlasnik plažnog ugostiteljskog objekata i obrta “Dal Mare” Vadimir Kekez iz Dugog Rata, pod prijetnjom ugovorne kazne zbog zloporabe koncesije, ispravio je nepravilnosti kojima je izašao iz dozvoljenih gabarita...

Nakon što je inspekcijskim nadzorom od 12. travnja 2018. godine utvrđeno da je koncesionar na pomorskom dobru zloporabio koncesiju koju mi je izdala Splitsko-dalmatinska županija, vlasnik plažnog ugostiteljskog objekata i obrta “Dal Mare” Vadimir Kekez iz Dugog Rata, pod prijetnjom ugovorne kazne zbog zloporabe koncesije, ispravio je nepravilnosti kojima je izašao iz dozvoljenih gabarita.

Ovo je još jedan dokaz primjene Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 110/17) i instituta ugovorne kazne.

Naime, koncesijom je određeno da obrt “Dal Mare”, vlasnika Vladimira Kekeza, u svrhu izgradnje i korištenja plažnog ugostiteljskog objekta na području gradske plaže u Omišu (kod luke) ima pravo na 100 m2 terase (štekata) no inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je bespravno koristio puno više te da je neke stolice smjestio i na prostor same plaže. Zbog utvrđenih nezakonitosti, Carinska uprava je 08. 01. 2019. godine donijela Rješenje o plaćanju naknade s obilježjem naknade za koncesiju u iznosu od 10.283,64 kn, za korištenje 368 m2 izvan Ugovora o koncesiji te obračunala iznos od 10.283,64 kn, sve za period od 1. 1. 2018. godine do 12. 11. 2018.g. Iznos je uplaćen dana 18.12.2018. godine na žiro račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nadalje, uvidom u stanje na terenu od strane Povjerenstva za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama na području Splitsko-dalmatinske županije, dana 11. 07. 2019. godine utvrđeno je kako je koncesionar bez suglasnosti sa sjeverne strane dogradio objekt na način da je produžio stjenku te natkrio spomenuto područje, nepravilnog tlocrtnog oblika, površine cca od 7 m2 na mjestu gdje prodaje sladoled.

Također, , utvrđeno je kako koncesionar koristi puno veću površinu terase (štekata) nego što je dozvoljeno Odlukom i Ugovorom, cca 250 m2, umjesto dozvoljenih 100 m2, koji izlazi izvan obuhvata koncesije te da je postavio bankomat bez suglasnosti davatelja koncesije na koncesijskom području.

Upravni odjel za turizam i pomorstvo je poslao upozorenje koncesionaru da u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja upozorenja ukloni spomenuti višak terase (štekata) te isti vrati u gabarite dozvoljene Ugovorom i Odlukom o davanju koncesije, ukloni bankomat postavljen bez suglasnosti davatelja koncesije te ukloni nezakonitu nadogradnju objekta. Ukoliko koncesionar ne postupi i ukloni navedene nedostatke u spomenutome roku početi će se primjenjivati odredbe ugovorne kazne.

Koncesionar je u zadanom roku dostavio dokaze da je uklonio sve gore navedeno (naslovna fotografija uz tekst).

Fotografije prije inspekcijskog nadzora i upozorenja:

Fotografije tijekom uklanjanja nezakonitih nadogradnji: