Koncesionari plaža imaju obvezu postavljanja informativnih ploča

Jedna od obveza koncesionara na pomorskom dobru u Splitsko-dalmatinskoj županiji je postavljanje informativne ploče koje je definiramo Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije», broj 110/17). U članku 9. Pravilnika je propisano: “nekomercijalne info ploče na hrvatskom i još najmanje na  engleskom jeziku na prilaznim pravcima ulaza ...

Jedna od obveza koncesionara na pomorskom dobru u Splitsko-dalmatinskoj županiji je postavljanje informativne ploče koje je definiramo Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije», broj 110/17).

U članku 9. Pravilnika je propisano: “nekomercijalne info ploče na hrvatskom i još najmanje na  engleskom jeziku na prilaznim pravcima ulaza na plažu s uputama za boravak i korištenje plaže, definiranim informacijama o vrsti i kategoriji plaže, podacima o koncesiji, tehničkim i posebnim uvjetima ugovora o koncesiji, pravima posjetioca, obavezama koncesionara, podacima osobe za kontakt i nadzor, telefonskim brojevima žurnih službi i obaveznim grafičkim prikazom Plana korištenja, a točan sadržaj i izgled info ploče propisati će nadležni upravni odjel Davatelja koncesije".

Navedeni Pravilnik ugrađen je u sve koncesije za gospodarsko korištenje na pomorskom dobru gdje je davatelj koncesije Splitsko-dalmatinska županija.

U nastavku Vam donosimo primjer informativne ploče koju je postavio vlasnik obrta "Dal Mare" za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu K.O. Omiš, predio gradska plaža (kod luke).