SDŽ inzistira da se gradovima i općinama omoguće radovi te upravljanje i nadzor nad njihovim dijelovima pomorskog dobra

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije upozorava na potrebu što bolje i jasnije regulative djelokruga ovlasti i postupanja komunalnih redara na pomorskom dobru te inzistira da nadležna ministarstva, u prvom redu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, usuglase stavove kako bi se gradovima i općinama omogućili radovi te upravljanje i nadzor nad njihovim dijelovima pomorskog dobra. Posao komunalnih redara ...

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije upozorava na potrebu što bolje i jasnije regulative djelokruga ovlasti i postupanja komunalnih redara na pomorskom dobru te inzistira da nadležna ministarstva, u prvom redu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, usuglase stavove kako bi se gradovima i općinama omogućili radovi te upravljanje i nadzor nad njihovim dijelovima pomorskog dobra.

Posao komunalnih redara na pomorskom dobru reguliran je nizom zakona i propisa te ta činjenica u određenim situacijama u jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama), unosi nejasnoće i zabune u njihovom tumačenju koje se uglavnom odnosi na ovlasti komunalnih redara i njihovo postupanje kada je u pitanju kontrola korištenja koncesija i koncesijskih odobrenja.

Potreba usuglašavanja stavova i zakonskih akata na najvišoj razini, najbolje ilustrira slijedeći primjer. Naime, u dopisu/tumačenju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja upućenom Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, piše da komunalni redar nema ovlasti niti je nadležan vršiti kontrolu korištenja pomorskog u vezi koncesije i koncesijskog odobrenja, već se isto vrši prema odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Dopis Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređanja možete preuzeti ovdje.

S druge strane, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u vezi postupanja komunalnih redara na pomorskom dobru, u ovom slučaju na plaži Medveja u općini Lovran, zaključuje kako komunalni redar jedinice lokalne samouprave, kada postupka u skladu s odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji, ima ovlast donositi i prisilno izvršavati rješenja o uklanjanju građevina na pomorskom dobru, čijem se građenju prema posebnom propisu može pristupiti bez građevinske dozvole, glavnog projekta, tipskog projekta i drugog akta, odnosno njezina dijela, ako se gradi ili je izgrađena protivno prostornom planu, propisu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo ili drugom propisu, a koje je komunalni redar donio temeljem odredbi Zakona o građevinskoj inspekciji. Istodobno, komunalni redar ima pravo donositi i prisilno izvršavati rješenja kojima se fizičkim i pravnim osobama naređuju radnje u svrhu održavanja komunanog reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi kojim upravlja jedinica lokalne samouprave, a koje je komunalni redar donio temeljem odredbi Zakona o komunalnom redarstvu.

Stoga, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture smatraju da takvo postupanje komunalnog redara nije u suprotnosti s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ukoliko se prilikom svog postupanja ne poziva na odredbe tog Zakona.

Zaključak Ministarstva mora, prometa i infrastrukture možete preuzeti ovdje.