SDŽ podržala projekt podvodnog arheološkog rekognisciranja - Svetac

Kroz Program razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine, Splitsko-dalmatinska županija sufinancirala je projekt "Podvodno arheološko rekognosciranje - Svetac" kojeg organizira Lestrić d.o.o.

Svrha ove kampanje podvodnih arheoloških rekognosciranja bila je utvrđivanje stanja registriranog antičkog brodoloma uz južnu obalu Svetca kod uvale Slatine na toponimu Pod Stinice, pronalazak pretpostavljenih podvodnih lokaliteta poznatih iz povijesnih izvora ili lokalne predaje (sidrište u uvali Kolac, amforište kod rta Trepina/Hripina, amforište na lokalitetu Bašćanovice, sidrište na lokalitetu Bumbul, amforište pod uvalom Pavlov bok, sidrište zapadno od rta Šijabod), te široki pregled podmorja u svrhu utvrđivanja postojanja potencijalnih novih do sada nepoznatih nalazišta te izrada primarne dokumentacije, utvrđivanje stanja i utvrđivanje perimetra rasprostiranja svih nalazišta. Također predviđeno je vađenje svih potencijalno ugroženih nalaza. Rekognosciranjem je utvrđeno stanje brodoloma Pod Stinice, te su pronađene amfore u dubljim slojevima dna. U  uvali kolac pronađena su dva olovna antička sidra (prečke), te više ulomaka antičke keramike, a na lokalitetu Bumbul 5 željeznih novovjekovnih sidara.

Važno je napomenuti da je s obzirom na važnost otoka Sveca kao pomorskog punkta te broj, očuvanost i značaj podvodnih arheoloških lokaliteta pronađenih u ovoj kampanji, potrebno nastaviti sa rekognosciranjem /pregledom podmorja čitavog akvatorija otoka kako bi se pronašlo još podvodnih lokaliteta kojima ovaj akvatorij  obiluje te započinjanje sustavnih arheoloških istraživanja antičkog brodoloma na lokalitetu Pod Stinice.