Što je sve potrebno za dobivanje koncesije

Koncesija na pomorskom dobru (odnosi se na izvan lučko područje luka otvaranih za javni promet kao što je, na primjer, gospodarsko korištenje plaža, ugostiteljskih plažnih objekata i sl.) može se dati nakon što je granica pomorskog dobra utvrđena i provedena u zemljišnim knjigama (Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra). Napomena: za marikulturu i za luku posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrišta (dalje u tekstu: sidrište) nije potrebno utvrditi granicu pomorskog ...

Koncesija na pomorskom dobru (odnosi se na izvan lučko područje luka otvaranih za javni promet kao što je, na primjer, gospodarsko korištenje plaža, ugostiteljskih plažnih objekata i sl.) može se dati nakon što je granica pomorskog dobra utvrđena i provedena u zemljišnim knjigama (Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra). Napomena: za marikulturu i za luku posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrišta (dalje u tekstu: sidrište) nije potrebno utvrditi granicu pomorskog dobra, ali potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu. Kada koncesija obuhvaća provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru (npr. ponton, objekti površine iznad 12 m², izgradnja luke, sidrište i sl.), postupak za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno postupak izrade i donošenja detaljnog plana uređenja pokreće, odnosno inicira tijelo nadležno za provedbu postupka koncesije. Napomena: u iznimnim slučajevima tijelo nadležno za provedbu postupka koncesije može odlukom ovlastiti podnositelja inicijative za koncesiju da, u ime i za račun davatelja, ishodi lokacijsku dozvolu (potrebno poslati zahtjev Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo). Prije pokretanja postupka dobivanja koncesije potrebno je učiniti sljedeće:

 1. U nadležnoj jedinici lokalne samouprave provjeriti:
 • namjenu područja pomorskog dobra u prostornom planu
 • može li se za tražene poslove dobiti koncesijsko odobrenje
 • je li područje (kat. čestice) upisano kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama*
 1. Podnijeti pismo inicijative za pokretanje postupka koncesije Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije

Inicijativu/zahtjev za pokretanje postupka koncesije može dati svaka fizička osoba, vlasnik obrta ili pravna osoba* Davatelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra (Skupština Splitsko-dalmatinske županije) odlučuje o pokretanju postupka davanja koncesije donošenjem Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru (prva sjednica Skupštine). Koncesiju daje Skupština Splitsko-dalmatinske županije na rok do najviše 20 godina. Postupak dodjele koncesije na pomorskom dobru u pet faza

 1. Zadovoljavanje uvjeta za obrte ili tvrtke
 • registrirani su za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju traže koncesiju;
 • raspolažu odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije*;
 • imaju jamstvo za ostvarenje plana i programa za ostvarenje koncesije*;
 • do sada su podmirili sve obveze iz ranijih koncesija i
 • do sada nije im oduzeta koncesija iz članka 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

* Ispunjavanje uvjeta dokazuje se studijom gospodarske opravdanosti koja sadrži visinu ulaganja i način amortizacije. 

 1. Provođenje prethodnog postupka

Nakon što Upravni odjel za turizam i pomorstvo zaprimi urednu inicijativu po službenoj dužnosti, zatražit će uvjete/suglasnosti/mišljenja:

 • od općina/grada
 • od Ministarstva zaštite okoliša i energetike
 • od Ministarstva poljoprivrede (ako je primjenjivo)
 • od Konzervatorskog odjela u Splitu
 • od Lučke kapetanije u Splitu
 • od Općinskoga državnog odvjetništva
 • od Županijskoga državnog odvjetništva.
 1. Početak postupka započinje davanjem odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru, a koja sadrži:
 • vrstu i opseg gospodarskog korištenja pomorskog dobra za koje se daje koncesija
 • podatke što treba sadržavati studija gospodarske opravdanosti gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje se daje u koncesiju
 • početni iznos naknade za koncesiju
 • rok na koji se daje koncesija
 • rok trajanja javnog prikupljanja ponuda
 • podatke o javnom otvaranju ponuda
 • druge potrebne podatke kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dobivanje koncesije i
 • izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola.
 1. Objava postupka na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije i Elektroničkog oglasnika javne nabave i Splitsko-dalmatinske županije:
 • obavijesti o namjeri davanja koncesije
 • dokumentacija za nadmetanje (minimalni sadržaj propisan Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru) i
 • traje minimalno 30 dana od dana objavljivanja.
 1. Odabir najbolje ponude
 • Otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo koje imenuju Upravni odjel za turizam i pomorstvo i Stručno tijelo za ocjenu koncesija na pomorskom dobru.
 • Otvaranju ponuda mogu prisustvovati odgovorne osobe ponuditelja ili njegovi opunomoćenici.
 • Upravni odjel za turizam i pomorstvo dostavlja ponude i Zapisnik o otvaranju ponuda Stručnom tijelu za ocjenu koncesija na pomorskom dobru (imenuje ga Skupština Splitsko-dalmatinske županije iz redova stručnjaka za pomorstvo, financije, turizam i sl.).
 • U skladu s Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru Stručno tijelo za ocjenu koncesija na pomorskom dobru donosi nalaz i mišljenje o tome koja je od pristiglih ponuda najpovoljnija.
 • Odluku o davanju koncesije donosi Skupština Splitsko-dalmatinske županije (druga sjednica Skupštine).

Napomena: s obzirom na zakonske rokove minimalno razdoblje koje treba proći od Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru do Odluke o odabiru iznosi tri mjeseca.

 1. Odluka o davanju koncesije

Sve navedeno vrijedi i za davanje koncesije na pomorskom dobru (lučko područje) za luke posebne namjene (npr. luke nautičkog turizma, brodogradilišne, industrijske, ribarske, sportske luke i sl.) s time da je za luke potrebno prethodno utvrditi granicu lučkog područja (u skladu s granicama određenima dokumentima o prostornom planiranju jedinice lokalne samouprave, stoga je postupak brži) i provesti je u zemljišnim knjigama. Napomena: za sidrišta ne utvrđuje se granica lučkog područja, ali potrebno je ishodovati lokacijsku dozvolu.