U tijeku je savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana rasporeda nautičkih sidrišta SDŽ

U tijeku je savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana rasporeda nautičkih sidrišta SDŽ

Studijska dokumentacija Plan rasporeda nautičkih sidrišta izrađena je u okviru projekta Studije sidrišta kao dodatak istoj, na način i sukladno odredbama čl. 132. stavka 1. do 9. Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (170/21), a posebice stavka 8. koji glasi: „Položaj, veličina i maksimalni kapacitet sidrišta odredit će se PPUO/G-om na temelju prethodno izrađenog „Plana rasporeda sidrišta Splitsko-dalmatinske županije“ koji će biti izrađen i donesen temeljem odredbi ovoga Plana i „Studije sidrišta Splitsko-dalmatinske županije“ koja uključuje analizu navigacijskih, meteoroloških, tehničko-tehnoloških, prometnih, plovidbenih obilježja, mjere maritimne sigurnosti, kartu staništa ekološke mreže Natura 2000 i tehničko tehnološke načine sidrenja i organizacije sidrišta.“

Stupanjem na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) sidrište se definira kao dio morskog akvatorija namijenjen za sidrenje i/ili vez plovnih objekata i dijeli se na prirodno morsko sidrište i nautičko sidrište. Nautičko sidrište je dio morskog akvatorija opremljeno napravama za sidrenje, a gospodarski se koristi putem koncesije sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23). Prema tome, naziv ove studijske dokumentacije mijenja se u „Plan rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije“. Temeljem navedenog u čl.132., stavku 8. Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, podaci koji proizlaze iz Plana rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije za pojedino nautičko sidrište odnose se na položaj sidrišta, njegovu veličinu i maksimalni kapacitet. Plan rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije služi kao temeljni dokument u postupku poziva za dostavu zahtjeva za izradu prostornih planova uređenja gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u kojem će Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije kao javnopravno tijelo gradovima i općinama dostaviti podatke o broju nautičkih sidrišta, lokaciji, veličini i maksimalnom kapacitetu sidrišnih polja na njihovom području. 

Navedeni podaci predstavljaju obvezujuće parametre za izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, a koji se u daljnjem postupku izdavanja koncesija za gospodarsko korištenje nautičkih sidrišta ne mogu mijenjati. Plan rasporeda nautičkih sidrišta definira položaj sidrišta rubnim koordinatama koncesijskog polja sidrišta u HTRS96 i WGS84 referentnom sustavu, te veličinu sidrišta definiranu površinom koncesijskog polja, koji se vežu na već izrađene prijedloge Studije sidrišta. Planom je određen i maksimalni kapacitet sidrišta za prihvat plovila na vezovima sa dvostranim privezom (pramac i krma) i za mjerodavno plovilo dužine 12 m, razrađeno do one razine koja odgovara razredu složenosti ove studijske dokumentacije. Iznimka su područja zaštićena u kategoriji značajni krajobraz gdje je maksimalni kapacitet sidrišta dobiven za prihvat plovila na vezovima sa jednostranim privezom (pramac) i za mjerodavno plovilo dužine 12 m. Na ovaj način smanjuje se broj nautičkih plovila na ovim lokacijama čime se čuvaju jedinstvene krajobrazne vrijednosti za razvoj ostalih oblika na prirodi temeljenog turizma (izletnički, turizam sunca i mora, i sl.) koji su, uz samu krajobraznu jedinstvenost, osnova proglašenje zaštite sljedećih područja u kategoriji zaštićenog krajobraza: Dolina Blaca, Pakleni otoci, Ravnik, Stiniva, Šćedro, Zečevo i Zlatni rat.

Savjetovanje s javnošću traje do 04. prosinca 2023. godine, a pristupiti možete putem slijedeće poveznice: 

https://www.dalmacija.hr/topnav/transparentnost/savjetovanje-s-javnoscu/otvorena-savjetovanja?EntryId=25982#file-list-title