UO za turizam i pomorstvo SDŽ koncesionarima dostavio letak o poboljšanju ekoloških standarda u lukama posebne namjene

UO za turizam i pomorstvo SDŽ koncesionarima dostavio letak o poboljšanju ekoloških standarda u lukama posebne namjene

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ), u okviru kampanje “Pomorsko je dobro” izradio je letak o poboljšanju ekoloških standarda u lukama posebne namjene te su isti dostavljeni koncesionarima.
U samom letku nalaze se informacije o obvezama tijela koje upravlja lukom kod zbrinjavanja otpada, postupak predaje brodskog otpada te 5 koraka za donošenje plana za prihvat i rukovanje otpadom u lukama.

Ova aktivnost je nastavak prošlogodišnje radionice za koncesionare a sve s ciljem očuvanja prirodnog bogatstva koje imamo, a to je u SDŽ čak 1.285 kilometara morske obale.

Video pogledajte na Instagram profilu projekta "Pomorsko je dobro"

UVOĐENJE EKOLOŠKIH STANDARDA U LUKAMA

 

PRIJAVLJIVANJE, PREDAJA, PRIHVAT, SAKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA S BRODOVA

1. Tijelo koje upravlja lukom (koncesionar ili nadležna Lučka uprava) dužno je, na zahtjev broda osigurati isporuku brodskog otpada na način koji je u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/21)-(dalje: Pravilnik).

2. Koncesionari za nautička sidrišta dužni su prikupljati komunalni otpad s brodova na sidrištu bez obveze dostave prethodne informacije o isporuci otpada i naplate neizravne naknade.

3. Brodovi su dužni čuvati brodski otpad do isporuke tog otpada u lučki uređaj za prihvat.

4. Tijelo koje upravlja lukom dužno je osigurati opremanje luke odgovarajućom opremom i lučkim uređajima za odvojeni prihvat otpada u skladu s odredbama Konvencije MARPOL te u skladu s propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

5. Lučki uređaji za prihvat otpada moraju biti u stanju odvojeno prihvatiti one vrste i količine otpada s brodova koji uobičajeno koriste tu luku tako da ne uzrokuju nepotrebno kašnjenje brodova te uzimajući u obzir poslovne potrebe korisnika luke, veličinu i geografski položaj luke, vrstu brodova koji pristaju ili se koriste tom lukom.

6. Tijelo koje upravlja lukom dužno je osigurati da:

                6.1. lučki uređaji za prihvat budu postavljeni u dostatnim količinama i praktični za uporabu

                6.2. naknade za uporabu lučkih uređaja za prihvat budu pravične, transparentne, jednostavno utvrdive i nediskriminirajuće

                6.3. lučki uređaji za prihvat omogućuju gospodarenje brodskim otpadom na način koji je prihvatljiv za okoliš

                6.4. da se operacije isporuke ili prihvata brodskog otpada provode uz dostatne sigurnosne mjere kako bi se izbjegli rizici za sigurnost ljudi i okoliša u lukama.

 

PLAN ZA PRIHVAT I RUKOVANJE OTPADOM U LUKAMA

1. Tijelo koje upravlja lukom dužno je donijeti i primijeniti Plan za prihvat i rukovanje brodskim otpadom (dalje: Plan) za područje svake luke kojom upravlja, za naredno razdoblje od tri godine.

2. Plan donosi se uz savjetovanja s korisnicima luke ili predstavnicima korisnika luke, lokalnim nadležnim tijelima, ovlaštenim operatorom lučkog uređaja za prihvat otpada, organizacijama koje provode obveze u vezi s proširenom odgovornosti proizvođača i predstavnicima civilnog društva, brodarima brodova koji održavaju linijski promet kao i drugim brodarima koji uobičajeno koriste luku, te drugim zainteresiranim osobama i tijelima.

3. Savjetovanja se održavaju tijekom početne izrade Plana i nakon njegova donošenja, osobito kada se radi o znatnim promjenama.

4. Slijedeće informacije iz Plana, o dostupnosti primjerenih lučkih uređaja za prihvat u njihovim lukama i strukturi troškova, tijela koja upravljaju lukama moraju jasno istaknuti korisnicima luke te osigurati da su javno dostupne na hrvatskom i engleskom jeziku (za detalje pogledati članke 61. - 63. Pravilnika).

5. Lučke kapetanije prate provedbu plana te ako tijekom trogodišnjeg razdoblja nije došlo do značajnih promjena, ponovno odobravanje obavljaju potvrdom postojećih planova.

6. Plan je potrebno izraditi u skladu s veličinom luke te kategorijama, vrstama i veličini plovnih objekata koji u nju pristaju ili se njome koriste.

 

PREDAJA BRODSKOG OTPADA

1. Zapovjednik svakog broda koji pristaje u luku, dužan je prije isplovljenja iz te luke, predati sav otpad ovlaštenom operatoru lučkog uređaja za prihvat brodskog otpada u skladu s relevantnim normama za ispuštanje koje su utvrđene u konvenciji MARPOL.

2. Nakon predaje otpada, operator lučkog uređaja za prihvat u luci u kojoj je otpad predan, ispunjava i ovjerava obrazac "Potvrda o isporuci otpada" iz Priloga 2. Pravilnika te isti obvezno predaje zapovjedniku broda.

3. Izuzeće su luke u kojima lokalni sustav gospodarenja otpadom ne osigurava prikupljanje i zbrinjavanje drugoga otpada, osim komunalnog otpada.

4. Ovjerena potvrda o isporuci otpada mora biti dostupna na brodu najmanje dvije godine, ako je to primjenjivo, zajedno s odgovarajućom knjigom o uljima, knjigom o teretu, knjigom o otpadu odnosno planom gospodarenja otpadom, te se na zahtjev stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima.

5. Ovlašteni operator lučkog uređaja za prihvat dužan je čuvati primjerak izdane potvrde o isporuci otpada najmanje tri godine od dana njezina izdavanja.

6. Lučka kapetanija može dozvoliti brodu isplovljenje sa sidrišta, bez prethodne predaje otpada u lučke uređaje i u slučajevima kada brod pristaje na sidrištu tijekom razdoblja manjeg od 24 sata ili u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

7. Lučka kapetanija će zabraniti brodu nastavak putovanja i narediti predaju cjelokupnog brodskog otpada u lučke uređaje za prihvat otpada luke u kojoj je brod privezan, odnosno ako je brod usidren, naredit će njegovo isplovljenje sa sidrišta i uplovljavanje u luku radi predaje otpada, u slučajevima:

                7.1. da se na temelju dostupnih informacija, uključujući informacije dostupne u elektroničkom obliku u sustavu CIMIS odnosno SafeSeaNet ili sustavu GISIS, ne može utvrditi da su u sljedećoj luci pristajanja dostupni primjereni lučki uređaji za prihvat

                7.2. da je slijedeća luka pristajanja nepoznata

                7.3. kada se inspekcijskim pregledom utvrdi da je brod nije isporučio brodski otpad u lučke   uređaje za prihvat u skladu s Pravilnikom.

8. Ovlašteni operator lučkog uređaja za prihvat otpada dužan je prihvatiti razvrstani i nerazvrstani otpad s brodova koji ulazi u opseg Konvencije MARPOL te osigurati njihovo razvrstavanje, odvojeno sakupljanje, skladištenje i obradu na način kako je to određeno posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom i na njima temeljenih drugih propisa.