Upravni odjel za turizam i pomorstvo poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javno savjetovanje za tri značajna dokumenta!

Upravni odjel za turizam i pomorstvo poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javno savjetovanje za tri značajna dokumenta!

U tijeku su tri internetska savjetovanja za dva nacrta općih akata i jedne studijske dokumentacije koja se odnosi na nautička sidrišta.

Dana 16. listopada 2023. godine započelo je savjetovanje s javnošću za Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine. Sukladno odredbama članka 39. stavka 8. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23) izvršno tijelo jedinice regionalne samouprave dužno je izraditi Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od pet godina te provesti javno savjetovanje u trajanju od najmanje 30 dana. Plan upravljanja pomorskim dobrom osnovni je srednjoročni dokument na regionalnoj razini kojim se uređuju poslovi izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom na području Splitsko-dalmatinske županije za propisano razdoblje, a sve u cilju održivog razvoja i očuvanja pomorskog dobra za buduće naraštaje. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine sadrži: planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti na pomorskom dobru, plan izrade prijedloga granica pomorskog dobra i granica lučkog područja luke posebne namjene, plan održavanja i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja koncesija i posebne upotrebe, plan nadzora koncesionara i ovlaštenika posebne upotrebe. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 16. studenog 2023. godine.

Dana 26. listopada 2023. godine započelo je savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina, koncesiji na zahtjev i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije. Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina, koncesiji na zahtjev i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije propisuje se minimalni sadrža Odluke i Ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje, korištenje ili gradnju građevina, koncesiji na zahtjev i posebnu upotrebu pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, a u smislu uvjeta korištenja i održavanja pomorskog dobra, sigurnosti i održavanja reda na pomorskom dobru, mjerama i načinu kontrole osiguranja izvršenja ugovora o koncesiji, kao i sankcijama u slučaju kršenja ugovora o koncesiji, kršenju pripadajućih zakonskih propisa, pravilnika, uredbi ili odredbi Pravilnika. U prethodnom razdoblju je spomenuto bilo regulirano odredbama Pravilnika („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 110/17) (dalje u tekstu: Pravilnik iz 2017. godine), koji je donijela Županijska skupština Splitsko – dalmatinske županije. Donošenjem ovog Pravilnika usklađuje se sa odredbama novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je stupio na snagu 29.srpnja 2023.godine te danom stupanja prestaje važiti Pravilnik iz 2017. godine. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 27. studenog 2023. godine.

Od 02. studenog 2023. godine na javnom savjetovanju se nalazi i Prijedlog Plana rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije. Studijska dokumentacija Plan rasporeda nautičkih sidrišta izrađena je u okviru projekta Studije sidrišta kao dodatak istoj, na način i sukladno odredbama čl. 132. stavka 1. do 9. Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (170/21), a posebice stavka 8. koji glasi: „Položaj, veličina i maksimalni kapacitet sidrišta odredit će se PPUO/G-om na temelju prethodno izrađenog „Plana rasporeda sidrišta Splitsko-dalmatinske županije“ koji će biti izrađen i donesen temeljem odredbi ovoga Plana i „Studije sidrišta Splitsko-dalmatinske županije“ koja uključuje analizu navigacijskih, meteoroloških, tehničko-tehnoloških, prometnih, plovidbenih obilježja, mjere maritimne sigurnosti, kartu staništa ekološke mreže Natura 2000 i tehničko tehnološke načine sidrenja i organizacije sidrišta. Stupanjem na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sidrište se definira kao dio morskog akvatorija namijenjen za sidrenje i/ili vez plovnih objekata i dijeli se na prirodno morsko sidrište i nautičko sidrište. Nautičko sidrište je dio morskog akvatorija opremljeno napravama za sidrenje, a gospodarski se koristi putem koncesije. Plan rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije služi kao temeljni dokument u postupku poziva za dostavu zahtjeva za izradu prostornih planova uređenja gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u kojem će Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije kao javnopravno tijelo gradovima i općinama dostaviti podatke o broju nautičkih sidrišta, lokaciji, veličini i maksimalnom kapacitetu sidrišnih polja na njihovom području. Navedeni podaci predstavljaju obvezujuće parametre za izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, a koji se u daljnjem postupku izdavanja koncesija za gospodarsko korištenje nautičkih sidrišta ne mogu mijenjati. Planom je određen i maksimalni kapacitet sidrišta za prihvat plovila na vezovima sa dvostranim privezom (pramac i krma) i za mjerodavno plovilo dužine 12 m, razrađeno do one razine koja odgovara razredu složenosti ove studijske dokumentacije. Na ovaj način smanjuje se broj nautičkih plovila na ovim lokacijama čime se čuvaju jedinstvene krajobrazne vrijednosti za razvoj ostalih oblika na prirodi temeljenog turizma (izletnički, turizam sunca i mora, i sl.) koji su, uz samu krajobraznu jedinstvenost, osnova proglašenje zaštite sljedećih područja u kategoriji zaštićenog krajobraza: Dolina Blaca, Pakleni otoci, Ravnik, Stiniva, Šćedro, Zečevo i Zlatni rat. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 04. prosinca 2023. godine.