Zbog čega se može oduzeti koncesija i koji je postupak?

Zbog čega se može oduzeti koncesija i koji je postupak?

Kršenje odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, nezakonita gradnja ili proširenje štekata te nedovoljna zaštita pomorskog dobra, samo su neki razlozi zbog kojih koncesionari mogu ostati bez koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Koji su sve razlozi i koja je procedura oduzimanja koncesije, pročitajte u nastavku.

Sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koncesija se može oduzeti:

  1. ako ovlaštenik koncesije ne izgradi u određenom roku građevine ili druge objekte za koje mu je dana koncesija,
  2. ako se ovlaštenik koncesije ne pridržava odredaba ovoga Zakona i propisa za njegovo izvršavanje ili ne provodi uvjete koncesije,
  3. ako ovlaštenik koncesije ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene u koncesiji,
  4. ako ovlaštenik koncesije bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru označenom u koncesiji radnje koje nisu predviđene u koncesiji ili su u suprotnosti sa odobrenim projektom,
  5. ako ovlaštenik koncesije neuredno plaća naknadu za koncesiju (dvaput uzastopce),
  6. ako ovlaštenik koncesije ne održava ili nedovoljno održava i zaštićuje pomorsko dobro obzirom na način predviđen u ugovoru o koncesiji.

Postupak oduzimanja koncesije

Odluku o oduzimanju koncesije donosi davatelj koncesije, odnosno Županijska skupština za koncesije kojima je davatelj. Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama. Povjerenstvo čine po jedan predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture - nadležne Lučke kapetanije, Ministarstva financija - nadležne Porezne uprave i nadležnog Upravnog odjela za izdavanje dozvola.

Povjerenstvo je dužno pisanim putem, bez odlaganja, izvijestiti davatelja koncesije o uočenim radnjama iz članka 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim nepravilnostima. Kada Povjerenstvo izvijesti davatelja koncesije, Splitsko-dalmatinska županija pozvat će ovlaštenika koncesije da se u roku od 30 dana od dana dostave poziva izjasni o razlozima zbog kojih mu se može oduzeti koncesija te uskladi svoje postupanje s ugovorom o koncesiji.

Ako ovlaštenik koncesije u ostavljenom roku ne ukloni posljedice i uspostavi stanje kakvo odgovara ugovornim odredbama i Zakonu, davatelj koncesije može oduzeti koncesiju. Odluka o oduzimanju koncesije mora biti u pisanom obliku i dostavljena ovlašteniku koncesije te obavezno mora sadržavati rok za napuštanje pomorskog dobra. Rok za napuštanje pomorskog dobra ne može biti kraći od 90 dana od dana stupanja na snagu odluke o oduzimanju koncesije.

Žalba drugostupanjskom tijelu

Na odluku o oduzimanju koncesije ovlaštenik koncesije može, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, u roku od 15 dana od zaprimanja iste izjaviti žalbu. Drugostupanjsko tijelo u postupku je Ministarstvu mora prometa i infrastrukture.

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, sukladno spomenutom Zakonu o općem upravnom postupku, donosi rješenje temeljem žalbe. Po odbijanju ili odbacivanju žalbe, Odluka o oduzimanju postaje izvršna i stupa na snagu te počinje teći rok za napuštanje pomorskog dobra.

Protiv navedenog rješenja Ministarstva može se podići tužba nadležnom Upravnom sudu, a ona ne odgađa izvršenje.